Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 i Bisserup Forsamlingshus

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Beretning om det forløbne år v/Knud Vincents
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse v/Ruth Jensen
 4. Budget og takstblad for de kommende år fremlægges v/Ruth Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår små tilretninger af vedtægter.
  Udkast til nye vedtægter  
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg til bestyrelsen er:
  Knud Vincents
  Leo Bruun
  Suppleant: Arne Andersen
 7. Valg af revisor samt bilagskontrollant og suppleant
  Revisor: DLBR revision
  Bilagskontrollant: Jørgen Christensen
  Suppleant: Yngve Christensen
 8. Eventuelt

Regnskabet vil være til afhentning i brugsen i Bisserup efter den 2. marts 2019

Venlig hilsen 
Bisserup Vandværk

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 13. marts 2018

29 fremmødte inkl. bestyrelsen.

Arne blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
Formanden fortalte at vi var 657 tilsluttede heraf 1 ny i 2017.

Vi har haft flere brud i 2017 end de tidligere år, døgnforbruget ligger mellem 55 og 220 m3.

Vandkvaliteten er i orden og der har kun været de sædvanlige eftersyn og vedligehold på vandværket.

I 2022 skal alle ledningsnet ligge digitalt på LER.

Knud har deltaget i div. kurser og vi arbejder stadig med at optimere vores kvalitetskontrol.

Bestyrelsen har besluttet at udskifte vores analoge målere med digitale målere.

Vi kobler os også på Sk. forsyning, så de henter data og sender opkrævninger ud til forbrugerne kvartalsvis i stedet for 2 gange årligt. 

Vi har en underdækning på ca. 225.000 kr. i 2017. Vandværket betaler for udskiftningen af vandmålere.

Vi fortsætter optimeringen af vandværket og ledningsnettet løbende.

Mandag d. 19/3 2018 fylder Bisserup Vandværk 70 år og vi har kun haft 3 formænd i hele perioden.

Ruth gennemgik regnskab og budget, begge godkendt

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen
Alle på valg modtog genvalg og blev genvalgt til bestyrelsen

Ruth Jensen, Niels Johansen og Johnny Andersen var på valg.

Revisorer, kontrollant og suppleant blev alle genvalgt

Revisor: DLBR revision

Bilagskontrollant: Jørgen Christensen

Suppleant: Yngve Christensen

Du kan læse det fulde referat her.